Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szolgáltatást nyújtó:

Cégnév: Hefele Hotel Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 24.)  Adószám: 25599741218

Cégjegyzékszám: 1809112949

2. Általános szabályok:

 • Jelen “Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – általános jelleggel szabályozza a Hefele Hotel Kft. 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 2 szám alatt üzemeltetett Artis Boutique Hotel szálloda (továbbiakban: Artis Boutique Hotel) által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
 • Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik az Artis Boutique Hotel szolgáltatásai értékesítése érdekében a Artis Boutique Hotel-lel hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő felek:

 • A szerződő fél az Artis Boutique Hotel szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki az Artis Boutique Hotel szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég.

3,1      Az Artis Boutique Hotel és a Vendég a – feltételek teljesülése esetén –  a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

 • A Vendég szóban, írásban – levélben, telefaxon, e-mail-ben – küldött ajánlatkérésére az Artis Boutique Hotel az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a Vendég részéről nem érkezik meg, úgy az Artis Boutique Hotel az ajánlati kötöttsége alól mentesül, az Artis Boutique Hotel ajánlati kötöttség megszűnik.
 • A szolgáltatási szerződés a Vendég által leadott megrendelés – foglalás – az Artis Boutique Hotel levélben, telefaxon, vagy e-mail-ben megküldött írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt az Artis Boutique Hotel írásban visszaigazolta. A megrendelés vagy a megrendelés módosítás az Artis Boutique Hotel általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
 • A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
 • Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét az Artis Boutique Hotel részére megfizetni, az Artis Boutique Hotel pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát az Artis Boutique Hotel jogosult újra értékesíteni.
 • A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez az Artis Boutique Hotel legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
 • A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a Szerződő Felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges, és érvényes.

5. A lemondási feltételek:

 • A kötbérmentes lemondás és előlegfizetés pontos részleteit a visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget az Artis Boutique Hotel visszautalja, vagy annak összegéről szabadon felhasználható értékutalványt állít ki. A foglalás megfelelő időben történő visszamondása esetén a jogszabályban foglaltak szerint, 14 nap áll rendelkezésünkre az összeg visszautalására. Az összeget az adminisztrációs díjjal csökkentett mértékben utaljuk vissza, melyről számlát állítunk

Amennyiben a foglalás a kötbérmentes időszak lejárta után kerül lemondásra, a befizetett összeget kötbérként kezeljük a visszaigazolásban meghatározott százalékos mértékig.

Ha a lemondásra az érkezés napján kerül sor, vagy nem megjelenés esetén, a foglalási összeg 100%-át számítjuk fel.

VIS MAIOR helyzetben a meghiúsult üdülés ellenértékét minden esetben utalvány (voucher) formájában térítjük vissza.

 • Az Artis Boutique Hotel fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. Az Artis Boutique Hotel által alkalmazott árak:

 • A szálloda szobaárai – Rack Rate – a szálloda honlapján (www.artishotel.hu), recepcióján és a szállodai szobában kerülnek megjelenítésre, illetve kifüggesztésre, az Artis Boutique Hotel által nyújtott egyéb a szállás szolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken – így pl.: étterem, továbbá a szálloda honlapján – kerülnek megjelenítésre, illetve kifüggesztésre, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.
 • Az Artis Boutique Hotel az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott és ajánlati kötöttsége még fennáll.
 • Az Artis Boutique Hotel az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. Az Artis Boutique Hotel fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a Vendégre.
 • Az Artis Boutique Hotel árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
 • Az Artis Boutique Hotel vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett artishotel.hu weboldalon is közzéteszi.
 • Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és Vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában az Artis Boutique Hotel bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

7. Kedvezmények:

 • Az esetlegesen meghatározott állandó kedvezmények melletti egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda honlapja, a szálloda recepcióján és/vagy a szállodai szobában kifüggesztett hirdetmény

8. A fizetés módja és annak garanciája

 • Az Artis Boutique Hotel a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a Vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

A Vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget két módon egyenlítheti ki. A tartózkodás díját a visszaigazolásban meghatározott mértékben a visszaigazolástól számított 5 napon belül átutalja  az Artis Boutique Hotel számlájára vagy bankkártya adatait megadva a kártyája megterhelésre kerül, a fennmaradó részt egy összegben érkezéskor a szálloda recepcióján készpénzzel, bankkártyával, vagy azt helyettesítő cafeteria eszközökkel egyenlíti ki. Az Artis Boutique Hotel fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai foglalása esetén más fizetési módot állapítson meg, mely minden esetben szerepel az ajánlat részletei között és az írásos visszaigazolás is tartalmazza.

 • Az Artis Boutique Hotel fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől vagy a Vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:
 1. hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül.
 2. szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
 • A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet az Artis Boutique Hotel a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a artishotel.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza középárfolyam alapján történik. Az Artis Boutique Hotel biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza közép árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.
 • Az Artis Boutique Hotel a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök továbbá külön szerződés alapján: egészségbiztosítási kártya, voucher, kupon – is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája a szálloda honlapján vagy – kérésre – a szálloda recepcióján megtekinthető.
 • Az Artis Boutique Hotel bármely a készpénztől elérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. Az Artis Boutique Hotel vállalja, hogy az áthárítható költségekről – a szerződő fél előzetes kérésére – igény esetén tájékoztatást nyújt.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 • A Vendég a megrendelt és az Artis Boutique Hotel által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig – check out – köteles
 • Abban az esetben, ha a Vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, úgy azt felár ellenében teheti meg, ezen felárról a recepción kérhet tájékoztatást.
 • Az Artis Boutique Hotel jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
 1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve az Artis Boutique Hotel által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
 2. a Vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 3. a Vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

a Vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy Vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

 1. a Vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi Vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes Vendég szintén nem veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.
 2. a szerződő fél vagy a Vendég az Artis Boutique Hotel által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét az Artis Boutique Hotel által meghatározott időpontig nem teljesíti.
 • Amennyiben a Szerződő Felek közötti szerződés “vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
 • A Vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.
 • Az Artis Boutique Hotel különös figyelmet fordít a balesetek megelőzésére, különös tekintettel a csúszásvédelemre, ezért a szállodai szobák fürdőszobáiban kádkilépőt/zuhanykilépőt helyez ki, amelynek használta javasolt a tartózkodás ideje alatt. A használat elmulasztásából adódó balesetért minden felelősség a Vendéget terheli.
 • A gyermek, vagy fiatalkorú Vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

10. A szolgáltatások biztosítása

 • Amennyiben az Artis Boutique Hotel saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a Vendég elhelyezéséről

10.1 Az Artis Boutique Hotel a 10.1 pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

 1. a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a Vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége az Artis Boutique Hotelt terheli.
 2. igény esetén térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendégnek, hogy a szálláshely változást az általa megjelölt személlyel közölhesse.
 3. ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.

(d) Amennyiben az Artis Boutique Hotel a jelen pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a Vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

11. A Vendég jogai:

 • A szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 • A Vendég az Artis Boutique Hotel által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A panasz kivizsgálásával kapcsolatos előírásokat a Panaszkezelési Szabályzat

12. A Vendég kötelezettségei:

 • A Vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig az Artis Boutique Hotel részére kiegyenlíteni.
 • A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak az Artis Boutique Hotel szállodájában.
 • A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 • A Vendég saját ételt-italt az Artis Boutique Hotel szállodájának Vendéglátó egységeibe nem hozhat

13. A Vendég kártérítési felelőssége

 • A Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket az Artis Boutique Hotel vagy harmadik személy elszenved a Vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt az Artis Boutique Hotel-nek

A Vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül az Artis Boutique Hotel -tól jogosult követelni.

14. Az Artis Boutique Hotel superior jogai:

 • Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Artis Boutique Hotelt követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával
 • Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda egész területe – kivéve a szobákat, öltözőket és illemhelyeket – biztonsági kamerákkal van ellátva. A Vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

15. Az Artis Boutique Hotel kötelezettségei:

 • Az Artis Boutique Hotel köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
 • Az Artis Boutique Hotel köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.

16. Az Artis Boutique Hotel kártérítési felelőssége

 • Az Artis Boutique Hotel felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, amely a szálláshelyein belül, a maga, vagy alkalmazottai szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibájából következett

Az Artis Boutique Hotel felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek az Artis Boutique Hotel alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

 • Az Artis Boutique Hotel fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a Vendég nem léphet be. Az Artis Boutique Hotel köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. Az Artis Boutique Hotel nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a Vendég nem léphet
 • Az Artis Boutique Hotel kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti az Artis Boutique Hotel recepcióján.
 • Az Artis Boutique Hotel felelősséget vállal a Vendéget ért mindazon kárért, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a Vendég a dolgait az Artis Boutique Hotel által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezett el, vagy amelyet az Artis Boutique Hotel olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak
 • Az Artis Boutique Hotel a Vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy ha a Vendég ezeket bizonyítható módon a szobaszéfben helyezte el és akár bekövetkeztéért a 16.1 szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítási kötelezettség a Vendéget
 • Az Artis Boutique Hotel felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.
 • Az Artis Boutique Hotel kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb tízszerese.

17. A Vendég betegsége, halála

 • Abban az esetben, ha a Vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről az Artis Boutique Hotel tudomással bír, az Artis Boutique Hotel köteles a orvosi segítséget felajánlani a Vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a Vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg az Artis Boutique Hotel jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a Vendéget
 • Vendég betegsége, vagy halála esetén az Artis Boutique Hotel költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, az Artis Boutique Hotel által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán az Artis Boutique Hotel és/vagy Vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A Vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

18. Háziállatok

Nem engedélyezettek az az Artis Boutique Hotel-ben.

19. Titoktartás

 • Az Artis Boutique Hotel a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a az Artis Boutique Hotel tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

20. Vis maior

 • Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, járvány) amely felett sem az Artis Boutique Hotel, sem a Vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.  A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. Ennek érdekében felek elfogadják, hogy a meghiúsult üdülés ellenértékét az Artis Boutique Hotel utalvány (voucher) formájában téríti

Vis maior esetében az Artis Boutique Hotel köteles a befizetett előleg összegére kiállított, 1 évre szabadon felhasználható és átruházható utalványt (voucher) a Vendég rendelkezésére bocsátani.

21. A Szerződő Felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

 • A Szerződő Felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény – Ptk. – rendelkezéseit kell megfelelően
 • A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a Szerződő Felek a Vas Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik

22. Weboldal

  • Hivatkozások és linkek

Az Artis Boutique Hotel nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

 • Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus

vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett az Artis Boutique Hotel beleegyezése

nélkül.

 • Cookie-k

Weboldalaink látogatásakor egy ismétlődő cookie (egy kis szövegfájl) keletkezik, és mentésre kerül az Ön számítógépének merevmeghajtóján. A cookie lehetővé teszi az Ön felismerését, amikor internetes oldalunkat meglátogatja, megkönnyítve böngészését az oldalon, és

személyessé téve online élményét.

 • Analitika

Egy Weboldal analitikai eszközt használunk, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják látogatóink internetes oldalunkat. Amikor Ön felkeresi internetes oldalunkat, cookie-kat hozunk létre azzal a céllal, hogy rögzítsük, mire keresnek rá internetes oldalunkon, illetve, hogy személy szerint nem azonosítható információt nyerjünk erről. Ez az eszköz segít nekünk javítani az Ön online élményét, és fokozni internetes oldalunk felhasználóbarát jellegét. Soha nem használjuk személyes információ gyűjtésére. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja e cookie-kat, azonban Ön ezeket kitörölheti, vagy automatikusan visszautasíthatja. Mivel minden böngésző eltérő, a böngésző eszköztár

“Segítség” címszavát válassza, hogy utánanézzen, miként állíthatja be a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit. Mindazonáltal lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, nem fogadja el a cookie-kat.

 • SSL biztonság

Biztonságát garantálandó, és fokozottan bizalmas adatkezelést biztosítandó, Weboldalunk

SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online foglalások esetében. Az Ön hitelkártya száma, és bármely egyéb információ, amelyet Ön különböző kérdőívek kitöltésekor beír, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll.

 • Hírlevél feliratkozás

A hírlevelére történő feliratkozás esetén, a név és az e-mail cím önkéntes módon történő

megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a részére az Artis Boutique Hotel  elektronikus levelet küldjön. Az Artis Boutique Hotel biztosítja azt, hogy a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozzon az Szombathely e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

23. Vegyes rendelkezések:

 • Jelen általános szerződési feltételek 2019. január 1. napjával lépnek hatályba.

Szombathely, 2019. január 01.